Polityka prywatności

Obowiązują nowe przepisy prawa o ochronie danych osobowych bowiem weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas bardzo ważne, dlatego zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

Polityka ochrony prywatności

Wstęp

 1. Usługi Rolnicze Paweł Madej z siedzibą w Karnity (dalej: Usługi Rolnicze Paweł Madej) dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe Użytkowników strony internetowej www.furryqueen.com przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdego Użytkownika.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) oraz od dnia rozpoczęcia stosowania, tj. 25 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88).
 3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Usługi Rolnicze Paweł Madej. W Polityce uregulowano rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Usługi Rolnicze Paweł Madej, sposób wykorzystywania tych danych, prawa Użytkowników, kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane, informacje dotyczące plików cookies. Polityka określa również środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie stosowanych przez Usługi Rolnicze Paweł Madej środków i metod ochrony danych osobowych.

I. Podstawowe Pojęcie

 • dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 • przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępniania i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 • naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 • użytkownik – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Usługi Rolnicze Paweł Madej;
 • klient – podmiot, na rzecz którego Usługi Rolnicze Paweł Madej świadczy usługi lub nabywa towary od Usługi Rolnicze Paweł Madej.

II. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługi Rolnicze Paweł Madej z siedzibą w Karnity 14-140, nr 8, lok. 1, wpisana do CEiDG pod numerem NIP: 8751485976, REGON: 340535060.

III. Zasady zbierania danych osobowych Użytkowników

 1. Usługi Rolnicze Paweł Madej, w zakresie zgodnym z prawem, może gromadzić informacje nt. Użytkowników, korzystając z różnych źródeł;
 2. Usługi Rolnicze Paweł Madej, jako podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach świadczenia usług, uzyskuje dane osobowe Użytkowników przede wszystkim bezpośrednio od swoich Klientów lub na podstawie zawartych z Klientami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy świadczenia usług.
 3. Usługi Rolnicze Paweł Madej uzyskuje dane osobowe, w szczególności w zakresie:
 • Informacji kontaktowych (tj. nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
 • Służbowych informacji kontaktowych (tj. stanowisko, dział i nazwa instytucji);
 • Potrzebnych do wystawienia faktury VAT (tj. NIP, REGON,KRS)
 • Dostarczanych treści (tj. zdjęcia, artykuły i komentarze)

IV. Sposób przetwarzania danych osobowych

 1. Usługi Rolnicze Paweł Madej zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
 2. Usługi Rolnicze Paweł Madej dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi;
 3. Usługi Rolnicze Paweł Madej zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem;
 4. Usługi Rolnicze Paweł Madej przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa;
 5. Usługi Rolnicze Paweł Madej podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 6. Usługi Rolnicze Paweł Madej oświadcza, że:
 • przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
 • zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 • dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 1. Dostęp do danych osobowych posiada: Usługi Rolnicze Paweł Madej, jej pisemnie upoważnienie pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie w celu i zakresie określonym przez Usługi Rolnicze Paweł Madej;
 2. Usługi Rolnicze Paweł Madej prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
 3. Usługi Rolnicze Paweł Madej oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych;
 4. Gromadzone przez Usługi Rolnicze Paweł Madej dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:
 • świadczenie usług, administrowanie nimi i informowanie o nich przez Usługi Rolnicze Paweł Madej;
 • szacowanie ryzyka i doskonalenie działalności Usługi Rolnicze Paweł Madej (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzenie komunikacją, analizowanie i ulepszanie świadczonych przez nią usług;
 • wysyłki newslettera;
 • oszacowanie zainteresowania Użytkowników zatrudnieniem i kontakt w sprawie możliwości zatrudnienia w Usługi Rolnicze Paweł Madej;
 • zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem sądowych lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Usługi Rolnicze Paweł Madej;
 • zapewnienie zgodności z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami Usługi Rolnicze Paweł Madej w tym zakresie;
 • wykonywania umowy o pracę, w tym wykonywania obowiązków określonych w przepisach lub w porozumieniach zbiorowych, zarządzania, planowania i organizacji pracy, równości i różnorodności w miejscu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do celów indywidualnego lub zbiorowego wykonywania praw i korzystania ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, a także do celów zakończenia stosunku pracy;
 • prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenie akt osobowych pracowników, a także przechowywanie wskazanej dokumentacji i akt osobowych w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.

V. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

 1. Usługi Rolnicze Paweł Madej nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 2. Usługi Rolnicze Paweł Madej może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Usługi Rolnicze Paweł Madej wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu Usługi Rolnicze Paweł Madej.

VI. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania przez Usługi Rolnicze Paweł Madej danych, które jego dotyczą, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych;
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji, a także żądania ich anonimizacji, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, lub usunięcia na zasadach określonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, iż Usługi Rolnicze Paweł Madej jest uprawniona do dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, to Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez zgłoszenie tego faktu pisemnie na adres Usługi Rolnicze Paweł Madej. W takich sytuacjach Usługi Rolnicze Paweł Madej dostosuje się do decyzji Użytkownika w stosunku do przyszłych aktywności;
 4. Użytkownik ma prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od Usługi Rolnicze Paweł Madej zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, jak również złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych;
 5. Prośby o udzielenie informacji, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również realizacja innych praw Użytkownika wynikających z przepisów prawa powinny nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@furryqueen.com

VII. Zmiany i aktualizacje Polityki

Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Usługi Rolnicze Paweł Madej dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w Usługi Rolnicze Paweł Madej. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych w Serwisie.

VIII. Kontakt

Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Usługi Rolnicze Paweł Madej w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Usługi Rolnicze Paweł Madej wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat niniejszej Polityki.